1998. Shalom Harlow by Richard Burbridge – p61

1998. Shalom Harlow by Richard Burbridge
1998. Shalom Harlow by Richard Burbridge

1998. Shalom Harlow by Richard Burbridge