1977. Faye Dunaway by Terry O’Neill – p102

1977. Faye Dunaway by Terry O’Neill
1977. Faye Dunaway by Terry O’Neill

1977. Faye Dunaway by Terry O’Neill