1962. Dorothea McGowan by William Klein – p442

1962. Dorothea McGowan by William Klein
1962. Dorothea McGowan by William Klein

1962. Dorothea McGowan by William Klein