1954. Rita Moreno photo by David Sutton – p342

1954. Rita Moreno photographed by David Sutton
1954. Rita Moreno photographed by David Sutton

1954. Rita Moreno photographed by David Sutton